Bez kategorii

Przeglądowy okresowe budynków – co warto wiedzieć?

Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę budynku różne obowiązki w zakresie jego utrzymania w odpowiednim stanie technicznym. Nie może dojść do znacznego pogorszenia jego sprawności technicznej.
Dbanie o stan budynku
Jednym z podstawowych wymagań odnoszących się do bezpieczeństwa konstrukcji jest przeprowadzanie szeregu przeglądów i kontroli – jak m.in. przegląd gazowy, pożarowy itd. Realizacja tych wymagań to również usuwanie ew. nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli. W innym przypadku ma prawo wkroczyć nadzór budowlany. Zły stan obiektu czy brak terminowego przeglądu podlegają karze grzywny.

Przeglądowy okresowe – rodzaje
Usługi z zakresu przeglądów okresowych to m.in. przeglądy pięcioletnie, roczne i półroczne, kontrola techniczna konstrukcji obiektu, kontrola bezpieczeństwa, kontrola instalacji sanitarnej, kontrola szczelności i systemu odwodnienia obiektu, kontrola instalacji ogrzewania, kontrola wentylacji i kontrola instalacji gazowej i przewodów kominowych oraz pomiary elektryczne.

Kontrolę jakości budynków dzielimy ze względu na częstotliwość:

Kontrole roczne
– instalacji gazowych,
– instalacji przydomowych ( oczyszczalnie ścieków czy szamba),
– przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Kontrole pięcioletnie
– stanu technicznego budynku i jego warunków użytkowania,
– instalacji elektrycznych,
– instalacji odgromowych,
– urządzeń chłodniczych i klimatyzacji.

Nadzór budowlany – co to oznacza?
Jeżeli usterki są bardzo poważne, mogą zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa mienia lub środowiska – efektem może być m.in. wybuch gazu, pożar, katastrofa budowlana itd. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu musi wadę czy usterkę usunąć jak najszybciej – nawet podczas kontroli lub tuż po jej zakończeniu. Obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu jest usunięcie nieprawidłowości, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Ofertę profesjonalnych i rzetelnych nadzorów oferuje Dekra.

Więcej info na stronie: https://budownictwo.dekra.pl/przeglady-okresowe.html

Przepis art. 70 ust. 2 prawa budowlanego wprowadza dodatkowo obowiązek informacyjny – stwierdzający nieprawidłowości powinien dostarczyć kopię protokołu organowi nadzoru budowlanego. Ten z kolei jest zobowiązany podjąć dalsze działania i przeprowadzić kontrolę obiektu. Może nakazać – zgodnie z art. 67 prawa budowlanego – rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu.

Wojtek P., f: paulbr75 / pixabay